Hyvinvointia taiteesta 


Taiteen soveltava käyttö on li-
sääntynyt merkittävästi viimei-
sen kahdenkymmenen vuoden 
aikana hyvinvointialoilla. Tänä 
aikana on kertynyt runsaasti 
tutkimuksellista näyttöä siitä, 
että taidelähtöisistä menetelmis-
mistäon hyötyä lasten ja nuor-
ten kanssa tehtävässä työssä. 
Taide on merkittävänä apuna
vuorovaikutussuhteiden raken-
tumisessa aikuisen ja lapsen 
välillä. 

Taiteella on merkitystä kommu-
nikaation, ilmaisun ja jäsentä-
misen tilana. Kun taiteesta pu-
hutaan hyvinvoinnin ulottuvuu-
tena, siirrytään pois taiteen 
erityisyydestä kohti arkipäivää. 
Taidelähtöisessä työskentelyssä 
niin työntekijät kuin asiakkaat-
kin voivat rohkaistua yhdistä-
mään ammatillisia, sosiaalisia
 ja henkilökohtaisia kehitysteh-
täviä.

Keskeistä on saada esiin sitä,
mitä kullekin henkilölle tai ih-
misryhmälle on merkityksellis-
tä, itsetuntemusta vahvistavaa 
ja voimaannuttavaa. Parhaim-
millaan yhteiset kokemukset ja
 elämykset toimivat vastavuo-
roisina oppimisen lähteinä ja
auttavat jäsentämään monipuo-
lisesti todellisuutta. 

Taidelähtöisten menetelmien
avulla rikastetaan arkista kans-
sakäymistä, saadaan aistit ja
mieli liikkeeseen sekä houkutel-
laan esiin kokemuksia ja tuntei-
ta. Ne ovat olemassa, mutta
kosketusta tai käsittelyä vailla. 
Kyky ilmaista tunteita on selke-
ästi suojaava tekijä myös
lapselle.

Lähde: Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos

 

     

   Notice also:
 Hoitola Ruka Green Pavilion