Hyvinvointia taiteesta 

Taiteen soveltava käyttö on li-
sääntynyt merkittävästi viimei-
sen kahdenkymmenen vuoden
aikana hyvinvointialoilla. Tänä 
aikana on kertynyt runsaasti
tutkimuksellista näyttöä siitä,
että taidelähtöisistä menetel-
mistä on hyötyä lasten ja nuor-
ten kanssa tehtävässä työssä. 
Taide on merkittävänä apuna
vuorovaikutussuhteiden raken-
tumisessa aikuisen ja lapsen
välillä.

Taiteella on merkitystä kommu-
nikaation, ilmaisun ja jäsentä-
misen tilana. Kun taiteesta pu-
hutaan hyvinvoinnin ulottuvuu-
tena, siirrytään pois taiteen eri-
tyisyydestä kohti arkipäivää.
Taidelähtöisessä työskentelyssä
niin työntekijät kuin asiakkaat-
kin voivat rohkaistua yhdistä-
mään ammatillisia, sosiaalisia 
ja henkilökohtaisia kehitysteh-
täviä.

Keskeistä on saada esiin sitä,
mitä kullekin henkilölle tai
ihmisryhmälle on merkityksel-
listä, itsetuntemusta vahvista-
vaa ja voimaannuttavaa. Par-
haimmillaan yhteiset kokemuk-
set ja elämykset toimivat vasta-
vuoroisina oppimisen lähteinä
ja auttavat jäsentämään moni-
puolisesti todellisuutta. 

Taidelähtöisten menetelmi-
en avulla rikastetaan arkis-
ta kanssakäymistä, saadaan 

aistit ja mieli liikkeeseen sekä 
houkutellaan esiin kokemuksia 
ja
tunteita.
Ne ovat olemassa, 

mutta kosketusta tai käsittelyä 
vailla. Kyky ilmaista tunteita 
on selkeästi suojaava tekijä
myös lapselle.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Meillä voit kokea hyvää tekeviä hoitoja ja aisteja virkistäviä taide elämyksiä, tervetuloa !